Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Større anlæg

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Sol

12 års garanti betingelser

HS Tarm har næsten 100 år på markedet hvilket
giver garanti for tryghed og stabillitet

Med en 12 års garantiaftale får du:

• Kvalitet man kan stole på
• Abonnement med et årligt eftersyn
• Gratis service besøg
• Forebyggelse af reparationer
• Brug af originale reservedele
• Sikker drift
• Veluddannede serviceteknikere
• Optimal vedligeholdelse af varmepumpen
• Landsdækkende service
• Kontrol af dit varmeanlæg
• VE godkendt

 

BETINGELSER FOR 12 ÅRS GARANTI

1. Anvendelsesområde
Garantiaftalen gælder for luft/vand varmepumper solgt af HS Tarm, og er gældende når der er indgået skriftlig aftale herom senest 30 dage efter installationsdatoen.
2. Aftaleperiode
Garantiaftalen tegnes for en periode på 12 år og faktureres i 12 rater én gang årligt, medmindre aftalen opsiges i overensstemmelse med pkt. 12.
3. Garantien
Garantien omfatter materialer, arbejdsløn, reservedele (dog ikke sliddele) samt lovpligtige serviceeftersyn og tilkald ved driftsforstyrrelser i garantiperioden.
Serviceeftersyn vil primært blive udført fra maj til september indenfor normal arbejdstid mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00 og fredag 8.00 – 15.00. Driftsforstyrrelser udbedres indenfor normal arbejdstid mellem kl. 8.00 - 16.00, dog kan telefonisk hjælp træffes mellem kl. 8.00 – 20.00 alle dage i perioden fra 1. oktober til 30. april.
Produkter der er monteret på danske øer, uden broforbindelse, debiteres de ekstra transportomkostninger der måtte være forbundet med det årlige serviceeftersyn og udkald til driftsforstyrrelser.
4. Garantiaftalen kan kun tegnes, hvis følgende er opfyldt:

Varmepumpen skal være installeret i henhold til installationsvejledningen, og HS Tarms beregningsprogram skal være anvendt og resultatet skal være godkendt af HS Tarm.

Varmepumpen skal være opstartet og indreguleret af HS Tarm.

HS Tarm udfører de årlige lovmæssige serviceeftersyn.

Varmepumpen skal være tilgængelig uden brug af lift, stillads, kran eller stige.

Varmepumpen er installeret i Danmark.

Garantien skal være tegnet senest 30 dage efter at produktet er installeret.

Garantien kan kun tegnes på første registrerede installationsadresse.

Garantien kan ikke overdrages til tredjepart.

Alt tilbehør skal være originalt HS Tarm tilbehør, eller godkendt HS Tarm tilbehør.
5. Serviceeftersyn omfatter følgende:

Visuel kontrol af kompressor/tilslutninger.

Utætheder kompressor/kølemiddelrør.

Rensning af fordamper, justering af korrekt flow hen over fordamper/kondensator.

Kontrol af anlægstryk på varmeanlæg.

Kontrol/rensning af snavssamler, hvis der er monteret afspærringsventiler.

Kontrol af ekspansionsbeholder.

Eventuel reparation/udskiftning af komponenter tilhørende varmepumpen.

Kontrol af anode i varmtvandsbeholder.
6. Sikkerhed
Hos HS Tarm arbejder alle efter gældende sikkerhedsreger. Det gælder også i forbindelse med driftsstopservicering af varmepumper. Måtte der ikke være fri adgang til varmepumpen eller er varmepumpen installeret et sted, hvor det sikkerhedsmæssigt ikke er forsvarligt at befinde sig, eksempelvis jævnførende stigeregulativet, vil et serviceeftersyn ikke blive foretaget.
7. Garantiaftalen omfatter ikke:
Følgende situationer er ikke dækket af garantien og vil skulle betales særskilt såfremt HS Tarm har omkostninger hertil:

Sliddele.

Fejlagtig installation og tilslutning som ikke er foretaget i overensstemmelse med de forskrifter der er anvist i installationsvejledningen.

Instruktion i anvendelse af varmepumpen og tilbehør.

Tilbehør og dele udenfor varmepumpens kabinet, herunder kølerør.

Forkert dimensionering af varmepumpen eller ekspansionsbeholder.

Tømning og påfyldning af vand.

Reparationer på varmeinstallation eller køleforbindelser mellem inde- og udedel.

Udskiftning af anode i varmtvandsbeholder.

Udefrakommende snavs, dette gælder også snavs og ilt fra varmeanlæg.

Mangelfuld vedligeholdelse i henhold til brugervejledning, som er leveret med produktet.

Skader forvoldt af overspænding eller frostsprængning.

Fejl på den faste elinstallation, herunder også på RCD (fejlstrømsafbryder)

Dårlig jordforbindelse, sprungne sikringer eller kortslutninger.

Økonomisk tab i forbindelse med forhøjede elregninger.

Kosmetiske skader.

Reparationer eller justeringer på tilbehør.

Skader på fast ejendom eller løsøre.

Arbejde, der skal udføres på bygningsdele.

Demontering af skabe eller hylder, hvis pladsforholdene gør servicearbejdet særligt vanskeligt, eksempelvis hvor varmepumpen er indbygget i et skab og lignende.

Tilkalket beholder eller tilkalkede tilslutninger.

Påkrævede ændringer af installationen for indgåelse af garantiaftalen.

Kølemiddel i forbindelse med utæt installation.

Særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at udføre servicearbejdet, eksempelvis brug af kran, lift, stillads eller lignende.

Skader på varmepumpen, der er omfattet af en bygnings- eller fritidshusforsikring eller selvrisiko under sådanne forsikringsskader

Fejl, som er forårsaget af manglende pasning, hærværk, frost- og vandskade samt overspænding (lynnedslag)

Tilkald ved uvilje til selv at forsøge at genstarte efter HS Tarms anvisninger

Skader eller fejl på ukurante komponenter

Skader eller fejl forårsaget af uautoriserede personer

Skader eller fejl på eller forårsaget af husets elinstallation

Skader eller fejl i den varmefordelende del af varmeanlægget (rør, radiatorer mv.)

Skader eller fejl som følge af hybriddrift (f.eks. fastbrændsels-, solvarmevarmeanlæg og lignende)

Tilkald til strømsvigt, vandpåfyldning, fejlbetjening af varmepumpen eller fejlbetjening, fejljustering og indstilling af klimastyringen

Tilkald i forbindelse med vagten, som viser sig alene at være manglende varmt brugsvand

Forgæves kørsel til besøg ved adviseret serviceeftersyn eller rekvireret tilkald
8. Garantien bortfalder:

Hvis der er anvendt uoriginale reservedele.

Hvis der er foretaget indgreb af uautoriseret personale.

Hvis der er udført garantiarbejde af andre end HS Tarm uden forudgående aftale.

Hvis produktet bliver misvedligeholdt.

Garantien opsiges ved manglende betaling senest 14 dage efter forfald.

Hvis HS Tarm trods 3 rykkerskrivelser ikke har fået rettidig adgang for overholdelse af årligt serviceinterval.

Hvis fejl på installationen eller tilbehør ikke udbedres i henhold til HS Tarms anvisninger.

Hvis køber/ejer af varmepumpen ikke giver HS Tarm besked om observerede fejl, mangler og driftsforstyrrelser uden ugrundet ophold efter at køber/ejer er blevet opmærksom på det.
9. Åbningstider og kontakt
HS Tarms serviceafdeling har følgende åbningstider:
Fra 1. april til 30. september fra kl. 08.00-16.00 (mandag-torsdag) og fredag kl. 08.00-15.00.
Fra 1. oktober til 31. marts fra kl. 08.00-20.00 på hverdage og kl. 08.00-20.00 i weekenden. I tidsrummet kl. 16.00-20.00 på hverdage og i weekenderne/helligdage vil der primært blive ydet telefonisk hjælp og kun i yderste nødstilfælde decideret udkald. Her vil der blive foretaget midlertidig afhjælpning på en sådan måde, at det er til mindst mulig ulempe for kunden.
HS Tarm kan kontaktes på telefon 97371511 og/eller service@hstarm.dk.
10. Betaling
Garantiaftalen faktureres i 12 rater én gang årligt i de 12 år den varer. Den årlige fakturering forfalder til betaling senest 8 dage efter fakturadato.
11. Pris og regulering heraf
Prisen for garantiaftalen er 3.400 kr. inklusive moms årligt i de 12 år forsikringen varer.
HS Tarm forbeholder sig ret til at regulere den årlige pris der faktureres for garantien, med udviklingen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks, eller ved andre forhold, der påvirker omkostningsniveauet for at stille garantien til rådighed for kunden.
12. Fornyelse og opsigelse af aftalen
Garantiaftalen kan opsiges af kunden med 6 måneders varsel. Hvis kunden opsiger tryghedsforsikringen midt i en periode, der løber 1 år efter årligt hovedeftersyn, vil der ikke blive refunderet overskydende beløb for den igangværende periode.

Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!