Varmepumper

Biokedler

Gaskedler

Større anlæg

Lagertanke og beholdere

Radiatorer

Elkedler

Sol

Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE

1.1.   Disse almindelige salgsog leveringsbetingelser gælder i alle aftaler om salg af produkter og ydelser fra HS Tarm A/S til enhver køber og de anses derfor som værende gensidigt bindende mellem HS Tarm A/S og køber.

1.2.   Salgsog leveringsbetingelserne går forud for et hvilket som helst vilkår fremsat af køber og de kan alene fraviges ved skriftlig aftale mellem HS Tarm A/S og køber.

1.3.   HS Tarm A/S er til enhver tid berettiget til at ændre salgsog leveringsbetingelserne uden varsel og uden at orientere køber for fremtidigt samarbejde.

2. AFTALEINDGÅELSE OG ORDREBEKRÆFTELSE

2.1.   Afgivne tilbud fra HS Tarm A/S til køber, er gældende i 30 dage fra afgivelsesdagen, medmindre HS Tarm A/S har angivet anden særlig acceptfrist på det pågældende tilbud.

2.2.   Afgivne tilbud kan dog, forud for købers accept, ændres eller tilbagekaldes, såfremt forudsætningerne for HS Tarm A/S ændrer sig væsentligt.

3. RÅDGIVNING

3.1.   HS Tarm A/S vil efter bedste evne rådgive køber med hensyn til valg af produkter og disses funktioner. Det er dog udtrykkeligt aftalt, at sådan teknisk rådgivning og bistand ydes uden beregning og HS Tarm A/S påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar for så vidt angår sådan rådgivning og bistand, eller for opnåede resultater, medmindre køber og HS Tarm A/S har indgået særskilt skriftlig aftale herom.

4. EMBALLAGE

4.1.   Flergangsemballage, europaller og rammer faktureres køber ud over de aftalte priser på produkter, men godskrives køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med HS Tarm A/S anvisninger. Engangsemballage refunderes ikke ved købers returnering heraf til HS Tarm A/S, selvom den eventuelt faktureres køber ud over de aftalte priser på produkter.

5. LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG

5.1.   Produkterne leveres EXW Smedevej 2, 6880 Tarm og HS Tarm A/S vælger transportform. EXW skal fortolkes i overensstemmelse med den udgave af Incoterms, der gælder på tidspunktet for købsaftalens indgåelse. HS Tarm A/S betaler dog forsendelser hvis en ordre med et leveringssted overstiger en netto-fakturapris på over 5.000 kr. ekskl. moms.

5.2.   Leveringsstedet er købers adresse, eller den af køber på ordrebekræftelsen udpegede modtageradresse i Danmark. Det leverede skal fremgå af en medfølgende følgeseddel.

6. FORSINKET LEVERING

6.1.   Det af HS Tarm A/S angivne tidpunkt for levering og transport er alene vejledende. HS Tarm A/S er i intet tilfælde ansvarlig for forsinket levering.

6.2.   Såfremt HS Tarm A/S ikke leverer til det oplyste vejledende leveringstidspunkt, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor, som ikke kan være kortere end 3 arbejdsdage. Sker levering ikke inden for denne frist, er køber berettiget til at hæve købet. Køber kan dog ikke gøre noget krav gældende mod HS Tarm A/S som følge af forsinket levering, uanset om denne forsinkelse er forårsaget af HS Tarm A/S eller ej og uanset om køber kan dokumentere et direkte eller indirekte tab.

6.3.   I tilfælde, hvor force majeure har hindret levering i mere end 4 måneder, har HS Tarm A/S og køber hver især ret til at hæve aftalen og kan ikke derudover kræve nogen form for erstatning for hverken direkte eller indirekte tab.

7. RETURNERING AF KURANTE VARER

7.1.   Køber har ret til efter forudgående aftale med HS Tarm A/S, at returnere kurante varer til HS Tarm A/S, som endnu er omfattet af garanti. Ved returnering af kurante varer krediteres køber 65% af købsprisen. Kun nye og ubrugte varer kan returneres. Returvarer må være rengjorte og ubeskadigede. Fabriksemballerede varer tages kun retur i ubrudt original emballage. Det er en forudsætning for kreditering, at varer der returneres, forsynes med et returnummer, som køber indhenter hos HS Tarm A/S.

8. PRISER

8.1.   Priser for produkter og ydelser fremgår af HS Tarm A/S til enhver tid gældende produktkatalog ekskl. moms.

8.2.   HS Tarm A/S forbeholder sig retten til at ændre de aftalte priser for ikke-leverede produkter og ydelser i tilfælde af øgede indkøbspriser fra underleverandører, valutakursændringer, ændringer i arbejdslønninger, statslige indgreb mv., som er udenfor HS Tarm A/S kontrol.

8.3.   HS Tarm A/S forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr på op til 25 kr. per fremsendt papirfaktura.

8.4.   HS Tarm A/S forbeholder sig ret til at opkræve et småordrehåndteringsgebyr på 100 kr. ved nettofakturakøb under 500 kr. ekskl. moms.

9. BETALINGSVILKÅR

9.1.   Betaling skal ske senest løbende måned plus 20 dage fra fakturadato, medmindre HS Tarm A/S har fastsat anden betalingsbetingelse for køber.

9.2.   Betaler køber ikke til forfaldstid, tilskrives renter fra forfaldsdagen af det til enhver tid skyldige beløb med en rentesats på 2 pct. per måned. Der beregnes rentes rente. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.

9.3.   Køber er ikke berettiget til at bringe HS Tarm A/S krav på købesum til ophør ved modregning, eller til at udøve tilbageholdsret, uanset hvilket retsforhold mellem køber og HS Tarm A/S, som købers krav måtte vedrøre. HS Tarm A/S har ved forsinket betaling ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for køber vedrørende den relevante leverance samt eventuelt andre retsforhold imellem køber og HS Tarm A/S. HS Tarm A/S har tillige ved forsinket betaling ret til at berigtige betaling ved at foretage modregning i eventuelle skyldige udeståender til køber. Herudover er HS Tarm A/S berettiget til at hæve købet, samt kræve erstatning for det lidte tab, såfremt betaling af forfaldne beløb ikke er sket 30 dage efter forfaldstid.

10. EJENDOMSRET OG EJENDOMSFORBEHOLD

10.1. HS Tarm A/S forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter indtil det fulde fakturabeløb er modtaget.

10.2. Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af HS Tarm A/S til køber (fortrolig information), skal forblive HS Tarm A/S ejendom og skal behandles fortroligt af køber. Fortrolig information må således ikke uden HS Tarm A/S skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig information skal leveres tilbage til HS Tarm A/S ved påkrav.

10.3. Såfremt det leverede indeholder software, erhverver køber ved aftalens indgåelse alene brugsret til denne software. Køber erhverver ikke ejendomsret eller andre rettigheder over softwaren.

11. REKLAMATION

11.1. Køber forpligter sig til straks ved modtagelsen af det leverede, og senest indenfor 1 hverdag herefter, at kontrollere leverancen og til skriftligt at reklamere til HS Tarm A/S, hvis der ved en sådan kontrol konstateres synlige fejl eller mangler. I modsat fald er køber afskåret fra senere at gøre sådanne mangler gældende. Kontrollen omfatter også kontrol af, at der medfølger garantibevis samt installations-, driftsog vedligeholdelsesvejledning til kedler, varmepumper og varmtvandsbeholdere.

11.2. Køber fortaber samtlige rettigheder til at gøre skjulte (ikke synlige) fejl og mangler gældende, hvis skriftlig reklamation ikke er modtaget af HS Tarm A/S senest 7 dage efter det tidspunkt, hvor køber fik, eller burde have fået kendskab til fejlen eller manglen.

11.3. Ved fejl, mangler eller beskadigelse der opstået efter at forsendelsen har forladt HS Tarms matrikel (transportskader), skal reklamation ske direkte til transportøren.

11.4. Slutbrugeren af produkter fra HS Tarm A/S skal altid henvende sig til den installatør/forhandler, der har leveret og/eller installeret produktet. Derefter foretager denne installatør/forhandler om nødvendigt, reklamation videre til HS Tarm A/S.

12. MANGLER, AFHJÆLPNING OG ERSTATNING

12.1. HS Tarm A/S forpligter sig til at afhjælpe produkter, som i henhold til nærværende salgsog leveringsbetingelser er under garanti og hvorom der er reklameret rettidigt, hvis produkterne efter HS Tarm A/S’s undersøgelse, viser sig at være mangelfulde på grund af fejl i fabrikation, konstruktion eller materiale. Sådan afhjælpning sker efter HS Tarm A/S’s valg ved reparation eller omlevering.

12.2. HS Tarm A/S er berettiget til, som alternativ til reparation eller omlevering, at udstede kreditnota til køber udgørende den oprindelige købesum inklusive moms for de leverede produkter. Vælger HS Tarm A/S at udstede kreditnota, kan køber ikke i øvrigt gøre krav gældende, som følge af et mangelfuldt produkt og HS Tarm A/S er berettiget til at få det leverede produkt retur, mod at HS Tarm A/S betaler fragten fra køber til HS Tarm A/S.

12.3. Hvis HS Tarm A/S beslutter at reparere et mangelfuldt produkt, afgør HS Tarm A/S om reparation skal ske på det sted, hvor det mangelfulde produkt er installeret, eller hos HS Tarm A/S. Såfremt reparation sker hos HS Tarm A/S, betales fragt ved indsendelse af produktet til HS Tarm A/S af køber. Viser den undersøgelse, som HS Tarm A/S foretager, at produktet er mangelfuldt, betaler HS Tarm A/S alle omkostninger forbundet med reparation og fragt ved returnering af det reparerede produkt til køber. Viser den undersøgelse, som HS Tarm A/S foretager, at produktet ikke er mangelfuldt, betaler køber alle omkostninger som HS Tarm A/S har haft ved at tage produktet retur til undersøgelse, herunder tidsforbrug, materialeforbrug og fragtomkostning ved returnering af produktet til køber.

12.4. Hvis HS Tarm A/S beslutter at omlevere et mangelfuldt produkt, ved at fremsende en nyt produkt til køber, vil køber blive faktureret for det nye produkt. Det er en forudsætning for kreditering af denne faktura på det omleverede produkt, at køber senest 21 dage fra fakturadato på det omleverede produkt, returnerer det mangelfulde produkt til HS Tarm A/S vedlagt en følgeseddel med returnummer og en reklamationsformular fra HS Tarm A/S, som er korrekt og fuldstændig udfyldt. Det er samtidig en forudsætning for kreditering af faktura på det omleverede produkt, at den undersøgelse, som HS Tarm A/S foretager på det returnerede produkt, viser, at det af køber returnerede produkt er mangelfuldt. Køber betaler fragten ved forsendelse af det mangelfulde produkt til HS Tarm A/S. HS Tarm A/S betaler fragten ved forsendelse at nyt produkt til køber.

12.5. HS Tarm A/S er ikke forpligtet til at afholde omkostninger til demontering, montering og transport som køber måtte have haft i forbindelse med et mangelfuldt produkt.

12.6. Udover hvad der er bestemt i denne bestemmelse, samt under bestemmelserne ”Garanti” og ”Produktansvar”, har køber ingen misligholdelsesbeføjelser mod HS Tarm A/S ved eventuelle reklamationer, fejl eller mangler.

13. GARANTI

13.1. HS Tarm A/S yder 2 års garanti mod fejl og mangler på produkter solgt af HS Tarm A/S gældende fra installationsdato.

13.2. HS Tarm A/S yder herudover følgende udvidede garanti gældende fra installationsdato:

5 års garanti på kompressoren på varmepumper, såfremt alle lovpligtige og påkrævede serviceeftersyn er udført.

5 års garanti mod gennemtæring af kedelkrop på røggasbærende komponenter på de biobrændselsprodukter der fremgår af det til enhver tid gældende produktkatalog.

5 års garanti mod gennemtæring af varmtvandsbeholdere, el-vandvarmere og lagertanke.

4 års garanti mod fejl og mangler på gaskedler under forudsætning af, at betingelserne i ”Garantibevis gaskedler op til 39 kW” samtidig er overholdt. ”Garantibevis gaskedler op til 39 kW” leveres med alle gaskedler og kan samtidig hentes på www.hstarm.dk.

13.3. Der leveres et ”Garantibevis” med alle kedler, varmepumper og varmtvandsbeholdere, som beskriver garantiperioden samt betingelserne for opretholdelse af garantien. Det er en forudsætning for at garantien er gældende, at den garantibevis-kupon, der er en del af garantibeviset, udfyldes korrekt og fuldstændigt, indsendes og registreres hos HS Tarm A/S senest 14 dage efter installation af produktet. ”Garantibevis” leveres med alle kedler, varmepumper og varmtvandsbeholdere og kan samtidig hentes på www.hstarm.dk.

13.4. Hvis en lagertank/varmtvandsbeholder er udstyret med en anode, er det en betingelse for garantien generelt på lagertanken/varmtvandsbeholderen, at denne anode skal være intakt og serviceret mindst én gang årligt.

13.5. Det er en forudsætning for garantien, at køber indsender kopi af faktura på købet til HS Tarm A/S og samtidig oplyser produktets serienummer ved reklamationshenvendelse til HS Tarm A/S.

13.6. Garantiarbejde udføres inden for normal arbejdstid. Garantien dækker ikke forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid.

13.7. Garantien er alene dækkende i Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

13.8. Der ydes ikke garanti på sliddele. Disse er specificeret på HS Tarm A/S hjemmeside www.hstarm.dk.

13.9. HS Tarm A/S yder ikke garanti på et produkt hvoraf hele eller dele af fakturabeløbet ikke er betalt til HS Tarm A/S.

13.10. Garantien bortfalder, hvis:

Produktet ikke er forskriftmæssigt installeret i henhold til gældende normer på installationstidspunktet, herunder bygningsreglementet, Dansk Standard m.v.

Produktet ikke er installeret, benyttet og serviceret i overensstemmelse med den til produktet medfølgende installations-, driftsog vedligeholdelsesvejledning fra HS Tarm A/S. Installations-, driftsog vedligeholdelsesvejledningen leveres med alle kedler, varmepumper og varmtvandsbeholdere og kan samtidig hentes på www.hstarm.dk.

Produktet er misligholdt, ikke anvendt efter hensigten eller forsøgt repareret uden forudgående aftale med HS Tarm A/S og uden forudgående indhentelse af serviceordrenummer (rekvisitionsnummer) hos HS Tarm A/S.

13.11. Garantien omfatter ikke skader, fejl og mangler som følge af:

 • Overbelastning.
 • Forkert betjening.
 • Variabel gaskvalitet.
 • Fejlagtig installation.
 • Frost-, lyn-, brandog vandskade.
 • Forkalkning af varmtvandsbeholderen.
 • Mangel på gas og svigtende gasforsyning.
 • Svigtende el/olie/gas/biobrændselsforsyning.
 • Slitage, manglende pleje eller vedligeholdelse.
 • Grov forsømmelighed eller forsætlighed (misbrug).
 • Tilslutning af produktet til forkert temperatur, spænding eller tryk.
 • Fejl på den faste elinstallation, herunder udfald af HPFI-afbryder, manglende eller dårlig jordforbindelse, sprungne sikringer samt kortslutning.

Garantien omfatter endvidere ikke:

 • Aftrækssystemer.
 • Forkalkning af varmtvandsbeholderen.
 • Skader af kosmetisk/uvæsentlig art (eksempelvis ridser og skrammer), der ikke påvirker produktets funktion.
 • Alle former for arbejde og materialeforbrug i forbindelse med, justering, indregulering, service /vedligeholdelse, reparation, eftersyn, rensning af snavssamler og vandlås, påfyldning af vand på anlægget, udsyring/rensning af varmeblok og defekter på varmeanlægget, samt reparationsarbejder udført uden for en gaskedels kabinet.

13.10. Såfremt HS Tarm A/Ss underleverandør har udarbejdet en særlig skriftlig garanti for varen, vil den kun blive videregivet, såfremt det fremgår af garantien, at alene HS Tarm A/Ss underleverandør hæfter for garantiforpligtelsen i forholdet til køber, idet krav på ydelser efter en af HS Tarm A/Ss underleverandør udformet garanti kun kan gøres gældende over for denne underleverandør.

14. RESERVEDELE

14.1. HS Tarm A/S garanterer reservedelsforsyning til produkter i 15 år efter at produktet er udgået af sortimentet. Et produkt udgår af sortimentet, når det ikke længere forhandles af HS Tarm A/S.

14.2. På varmtvandsbeholdere og lagertanke til montage på væg og gulv, garanteres reservedelsforsyningen dog kun i 5 år efter at produktet er udgået af sortimentet.

14.3. Reservedelsforsyningsgarantien omfatter alene reservedele til produkter, som er nødvendige for produkternes fortsatte primære funktioner.

14.4. I 10 år efter at et produkt er udgået af sortiment, omfatter reservedelsforsyningsgarantien originale reservedele. Herefter kan reservedele være ændret i forhold til originale reservedele, dog således at ændrede reservedele stadig kan anvendes i originale reservedeles sted, med passende ekstraudstyr. Ekstraudstyret er også omfattet af garanti.

14.5. Kedelstyringer leveres med tilsvarende funktion og udseende i 5 år efter at produktet (kedlen) er udgået af sortiment. Herefter kan leveres kedelstyringer svarende til den til en hver tid gældende funktionalitet og udseende i nærmest mulige/tilsvarende produkt (kedel), som fortsat findes i HS Tarm A/S’ sortiment.

14.6. Kappe, isoleringsdele og ekstraudstyr føres kun som reservedele 5 år efter at produktet (kedler) er udgået af sortiment.

14.7. Ekstraudstyr som vejrkompenseringsanlæg, shuntmotorer, selvstyrende ventiler osv. leveres, hvor det er muligt, med samme funktion som oprindeligt udstyr, men der garanteres ikke for levering af fuldstændigt tilsvarende udstyr og derfor heller ikke for eventuelle følgeomkostninger ved ombygning af individuelle anlæg.

15. PRODUKTANSVAR

15.1. HS Tarm A/S er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt eller en ydelse på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i købers eller tredjemands besiddelse.

15.2. HS Tarm A/S kan aldrig gøres ansvarlig for direkte tab, driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte økonomisk konsekvenstab, som køber måtte lide i tilfælde af mangler ved de leverede produkter og/eller ydelser.

15.3. HS Tarm A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af køber indgår. I den udstrækning HS Tarm A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er køber forpligtet til at holde HS Tarm A/S skadesløs.

15.4. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod HS Tarm A/S på grundlag af produktansvarsskader. Hvis tredjemand fremsætter krav mod HS Tarm A/S eller køber om erstatningsansvar for sådanne skader, skal den sagsøgte part straks underrette den anden part skriftligt herom.

15.5. I det omfang HS Tarm A/S uanset ovenstående måtte blive dømt i forhold til tredjemand, der har erhvervet produktet fra køber, har HS Tarm A/S regres for enhver omkostning til køber, således at ovenstående gælder i det interne forhold mellem køber og HS Tarm A/S.

15.6. Skader opstået på grund af udsivende vand, dækkes ikke.

16. FORCE MAJEURE

16.1. HS Tarm A/S er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter eller ydelser, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for HS Tarm A/S’s rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod HS Tarm A/S.

17. GENEREL ANSVARSBEGRÆNSNING

17.1. HS Tarm A/S er under ingen omstændigheder, hverken i forbindelse med forsinkelse, mangler, produktansvar eller på anden vis, ansvarlig for indirekte tab og andre økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller avancetab.

18. VÆRNETING

18.1. Enhver tvist om forhold omfattet af disse salgsog leveringsbetingelser, skal behandles efter dansk ret.

18.2. Værneting vil være ved dansk domstol nærmest HS Tarm A/S’s hjemting.

19. HANDEL PÅ WEBSHOPPEN

19.1.I forbindelse med køb på HS Tarm A/S’s webshop (også betegnet ”mit BAXI”), oplyser og registrerer køber dennes elektroniske e-postadresse på webshoppen. Køber accepterer ved køb på webshoppen, at HS Tarm A/S herefter må anvende denne e-postadresse til, at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

SERVICE, REPARATION OG TEKNISK ASSISTANCE

Serviceafdelingen i HS Tarm A/S kan kontaktes inden for normal åbningstid for alle relevante servicesager.

I perioden 1. oktober til 31. marts kan servicevagten kontaktes, i det nedenfor angivet tidsrum, uden for normal åbningstid. Servicevagten kan assistere med telefonisk rådgivning og hjælp til produkter, samt henvise til nærmeste reservedelsdepot. Kan afhjælpning ikke ske telefonisk, er servicevagten også behjælpelig med rekvirering af servicebesøg på installationsadressen.

Der kan kun rekvireres servicebesøg uden for normal åbningstid, hvis boligen står uden opvarmning og der derfor er akut behov for service. Ved akut behov forstås ikke eventuelt manglende varmtvandsforsyning samt skader af kosmetisk/uvæsentlig art (eksempelvis ridser og skrammer), der må vente til afhjælpning inden for normal åbningstid.

Teknisk telefonsupport er en gratis serviceydelse til vores kunder. Sker der bestilling af vore servicemontører til et servicebesøg på anlægsadressen, gøres der opmærksom på, at dette faktureres til de gældende takster på næste side.

 

Telefon til servicevagt:               97 37 15 11

 

Normale åbningstider

Mandag til torsdag                      kl. 08:00 – 16:00

Fredag                                           kl. 08:00 – 15:00

Undtaget er helligdage, 1. maj og grundlovsdag og Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag.

 

Servicevagt uden for normale åbningstider

1. oktober til 31. marts:

Mandag til torsdag                      kl. 16:00 – 20:00

Fredag                                           kl. 15:00 – 20:00

Lørdag til søndag                        kl. 08:00 – 20:00

 

App til fejlsøgning

HS Tarm A/S har lavet en app med fejlkodeoversigter og mulige løsningsforslag til de forskellige kedeltyper. App’en kan downloades gratis til din mobil, så du altid har hurtig hjælp ved hånden.

 

Returnering af kurante varer

Varer kan returneres til HS Tarm A/S ved forudgående aftale samt tydelig påføring af returordrenummer der fås ved henvendelse til HS Tarm A/S. Der henvises i øvrigt til HS Tarm A/S’s salgsog leveringsbetingelser.

 

Garanti

For garantibetingelser henvises til HS Tarm A/S’s salgsog leveringsbetingelser.

 

Webshop

På installatørnettet på www.hstarm.dk kan du som installatør købe reservedele i vores webshop. I webshoppen findes de mest solgte reservedele, og udvalget udvides løbende.

Få gode tilbud og gode råd om din varmeløsning!