VBF-G 50H*

VBF-G 50H kom i programmet marts 2017.